fbpx

Teenuse osutamise tingimused

BodyTherapy taastusravi ja füsioteraapiakeskuse ehk BodyTherapy OÜ teenuse osutamise tingimused


1. Üldtingimused

1.1 Käesolevad (tervishoiu)teenuse osutamise üldtingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad kliendi ja (tervishoiu)teenuse osutaja õiguseid, kohustusi ja vastutust (tervishoiu)teenuste (edaspidi Teenused) osutamiselBodyTherapy OÜ (tegevuslubade numbrid Tallinnas L05428 ja Tartus L050) (edaspidi Keskus) poolt.

1.2 Tingimused kuuluvad Keskuse ja Kliendi (edaspidi Klient) vahel sõlmitava (tervishoiu)teenuse osutamise lepingu (edaspidi Leping) juurde ning on selle lahutamatu osa. Lepingu sõlmimiseks loetakse kliendi enda või töötaja poolt kliendile aja broneerimist. 

1.3 Teenuste hulka kuuluvad kõik Keskuse poolt Kliendile osutatavad (tervishoiu)teenused, sealhulgas ka Tervisekassa poolt hüvitatavad teenused.

2. Teenuse osutamise kord

2.1 Keskus osutab Kliendile Teenuseid eelnevalt kokkulepitud ajal ja kohas. Keskuse Teenuste saamiseks broneeribKlient endale aja endale sobivalt kas Tallinna või Tartu Keskusesse meie kodulehel: https://bodytherapy.ee/broneeri-siin/, telefoni või e-posti teel. Korduvaid aegasid on võimalik broneerida ka meie töötaja kaudu eelneva teenuse eel või järel. Kui klient on aja broneerinud, arvestatakse, et Keskuse ja Kliendi vahel on sõlmitud Leping.

2.2 Kliendil on õigus oma vastuvõtuaeg tühistada kuni 24 tundi enne planeeritud vastuvõtuaega. Kui Klient tühistab vastuvõtuaja vähem kui 24 tundi enne planeeritud vastuvõtuaega, siis tuleb tal tasuda teenuse summa 100% ulatuses. Kliendile saadetakse sellekohane arve. Kui perearsti saatekirjaga klient jätab füsioteraapia teenusele tulemata, on keskusel õigus edastada talle arve kahekordse visiiditasu ulatuses. Visiiditasu on 5€. 

2.3 Klient on kohustatud andma Keskusele tõest ja täielikku informatsiooni enda terviseseisundi kohta ning Teenuse osutamise eelselt täitma esmase vastuvõtu eelselt infolehe.

3. Kliendi õigused ja kohustused

3.1 Kliendil on õigus:

3.1.1 saada teavet Teenuse olemusest ja ohtudest. Info võib olla edastatud suuliselt.

3.1.2 võtta tagasi Teenuse osutamiseks antud nõusoleku. Kui Klient võtab nõusoleku tagasi vähem kui 24 tundi enne planeeritud Teenuse osutamise aega, ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine Teenuse eest esitatava arve tasumise kohustustvõi perearsti saatekirjaga füsioteraapia teenuse korral tasumaksmist kahekordse visiiditasu ulatuses.

3.1.3 füsioteraapia korral saada teavet Teenuse osutamise käigus kliendi tervislikust seisundist, samuti võimalikest tuvastatud probleemidest ja nende kulgemisest;

3.2 Klient kohustub:

3.2.1  andma Keskusele tõese ja täieliku informatsiooni oma terviseseisundi kohta, ja täitma protseduuri eelnevalt infolehe;

3.2.2 ilmuma vastuvõtule broneeritud ajal;

3.2.3 täitma täpselt Teenuse osutamisel antud juhiseid;

3.2.4 informeerima koheselt Keskuse töötajat Teenuse käigus tekkinud komplikatsioonidest;

3.2.5 maksma Keskusele tasu vastavalt tarbitud teenusele ja hinnakirjale. Perearsti saatekirja korral tasuma visiiditasu.

3.2.6 täitma Keskuse sisekorra eeskirju ja arvestama teiste Klientide õiguste ja huvidega.

4. Keskuse õigused ja kohustused

4.1 Keskusel on õigus:

4.1.1 nõuda Kliendilt tõest ja täielikku informatsiooni Kliendi terviseseisundi kohta;

4.1.2 kehtestada sisekord, mis reguleerib Kliendi käitumist Keskuse tegevuskohas ning nõuda Kliendilt selle täitmist;

4.1.3 muuta Kliendi poolt broneeritud vastuvõtuaega Keskuse töökorralduslikel või muudel põhjustel, näiteks töötaja haigestumine, seadme hooldus vms, võttes Kliendiga selleks ühendust esimesel võimalusel ning pakkudes Kliendile uut vastuvõtuaega;

4.1.4 keelduda Teenuse osutamisest või lõpetada Kliendile Teenuse osutamine, kui ilmneb, et Teenus on Kliendilevastunäidustatud või kui selgub, et Klient on esitanud oma tervisliku seisundi kohta valed andmed;

4.1.5 saada Teenuse osutamise eest tasu vastavalt hinnakirjale, perearsti saatekirja korral visiiditasu või vastavalt Kliendiga sõlmitud erikokkuleppele.

4.2 Keskus kohustub:

4.2.1 osutama teenust Teenuse osutamise ajal ning oodatava hoolega ning kooskõlas õigusaktides sätestatud nõuetega Teenuste osutamisele;

4.2.2 informeerima Klienti piirangutest Teenuse osutamise ajal ning mis mõjutavad Teenuse osutamise tulemust;

4.2.3 hoidma saladuses Teenuse osutamisel teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid, sh andmeid Kleindi terviseseisundi kohta.

4.2.4 Keskus ei taga Kliendi kohest paranemist, Teenuse edukust ega seda, et Teenuse tulemus vastab täielikult Kliendi ootustele.

5. Tasumine

5.1 Klient kohustub tasuma osutatud Teenuste eest hinnakirja alusel Keskuse tegevuskoha töötajale Teenuse osutamise järgselt vastavalt Keskuse poolt väljastatud arvele.

5.2 Juhul, kui pooled ei ole teisiti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku leppinud, lähtutakse Teenuse hinna määramisel Te2nuse tingimustes kokkuleppimise ajal kehtivast Keskuse hinnakirjast, mis on kättesaadav Keskusekodulehel.

5.3 Keskusel on õigus ühepoolselt edasiulatuvalt hinnakirja muuta. Muudatused jõustuvad alates hinnakirja avaldamisest Keskuse kodulehel.

5.4 Stebby kaudu tasumisel tuleb Kliendil järgida Stebby reegleid, mis on leitavad stebby kodulehel. Stebby kaudu tasudes tuleb kliendil jälgida pileti aegumiskuupäeva ning vajaduse korral piletit pikendada kirjutades e-posti aadressile Tallinnas: info@bodytherapy.ee ja Tartus tartu@bodytherapy.ee. Jälgida tuleb ka seda, et Stebby ja BodyTherapy OÜ broneerimissüsteem ei ole omavahel seotud, ehk kui klient soetab pileti Stebby keskkonnast, siis tuleb aeg Keskusesse broneerida BodyTherapy.ee kodulehel, e-posti või telefoni teel. Keskus ei vastuta kliendi pileti aegumise ega teiste probleemide eest, mis ei ole otseselt keskusega seotud.  

5.5 Perearsti saatekirjaga füsioteraapia teenusele tulles tuleb Kliendil tasuda visiiditasu, mis on 5€. 

6. Andmekaitsetingimused

6.1 Keskus töötleb Kliendi isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja vastavalt Keskuse andmekaitsetingimustele. Kättesaadavad kodulehel: https://bodytherapy.ee/andmekaitsetingimused/

7. Vastutus

7.1 Keskus ning Teenuse osutamisel osalev töötaja vastutavad üksnes oma kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud Keskuse või töötaja süü tõttu, s.t hooletusest, raskest hooletusest või tahtlikult. Keskus ja töötaja vastutavad eelkõige vigade eest, mis võivad esineda seadmete käsitlemisel ning Kliendi teavitamise ja Kliendi nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest. 

7.2 Keskus ei vastuta Kliendi saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju eest.

7.3 Keskus ei vastuta kahju eest, kui Klient rikkus Keskuse töötaja poolt antud juhiseid Teenuse osutamisele eelnevalt, Teenuse osutamise ajal ning sellele järgneval ajal või muid Teenuse osutamise seisukohalt olulisi Kliendi kohustusi.

7.4 Käesolevas peatükis sätestatud vastutuse välistused ja piirangud ei kehti ulatuses, milles õigusaktide kohaselt ei saa Keskuse vastutust piirata.

8. Kaebuste lahendamise kord

8.1 Poolte vahelised Lepinguga seotud kaebused lahendatakse vastavalt kaebuste lahendamise korrale, mis on leitavad siin: https://bodytherapy.ee/kaebuste-lahendamise-kord/

9. Lepingu lõppemine

9.1 Leping lõpeb Teenuse osutamise lõppemisega.

9.2 Leping lõpeb, kui Klient või Keskus tühistab oma broneerimisaja.

9.3 Klient võib Lepingu igal ajal üles öelda. Kui ülesütlemine leiab aset vähem kui 24 tundi enne planeeritud vastuvõtuaega, siis tuleb tal tasuda teenuse summa 100% ulatuses ja Kliendile saadetakse sellekohane arve. Kui perearsti saatekirjaga klient jätab füsioteraapia teenusele tulemata, on keskusel õigus edastada talle arve kahekordse visiiditasu määra ulatuses.

9. Keskus võib Lepingu üles öelda (või alternatiivselt nõuda ühepoolselt Teenuse osutamise edasi lükkamist) mõjuval põhjusel, mille tõttu ei saa Keskuselt kõiki asjaolusid arvestades Teenuse jätkamist oodata, eelkõige juhul kui:

9.1 Klient ei nõustu Teenuse eest tasuma;

9.2 Klient rikub teabe andmise kohustust või Keskus on põhjendatud alus eeldada, et Klient on andnud valeinformatsiooni.

9.3 Klient saabub vastuvõtule joobeseisundis, ebaadekvaatsena või ei allu muul põhjusel Keskuse korraldusele;

9.4 Lepingu lõppemine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda juba osutatud Teenuste eest. 

10. Lõppsätted

10.1 Keskuse ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingule ning kokkulepetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

10.2 Kõik Keskuse ja Kliendi vahelised Lepingust tulenevad või (tervishoiu)teenuse osutamisega seonduvad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus, kui Keskus ja Klient ei saavuta kokkulepet läbirääkimiste teel.