fbpx

Andmekaitsetingimused

BodyTherapy taastusravi ja füsioteraapiakeskuse ehk BodyTherapy OÜ andmekaitsetingimused


BodyTherapy OÜ määrab kindlaks, milliseid isikuandmeid kliendilt teenuse kvaliteetseks osutamiseks kogutakse, sh on määranud kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ning vahendid. BodyTherapy OÜ kaitseb oma klientidest andmesubjektide isikuandmeid, millest lähtuvalt on koostatud käesolevad andmekaitsetingimused. Andmekaitsetingimused reguleerivad BodyTherapy OÜ poolt isikuandmete töötlemise tingimusi, sealhulgas klientidele (tervishoiu)teenuste osutamisel ja meie poolt hallatava veebilehe bodytherapy.ee kasutamisel kogutavate isikuandmete töötlemist.

Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtub BodyTherapy OÜ kehtivatest siseriiklikest ja Euroopa Liidu õigusaktidest. Käesolevate andmekaitsetingimuste aluseks on eelkõige Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM), mille üks eesmärkidest on isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõiguste ja põhivabaduste kaitsmine kooskõlas avalike huvidega.

Vastutav töötleja

Andmesubjektide isikuandmete eest vastutav töötleja on BodyTherapy OÜ, aadress Kunderi 24, Tallinn 10121, registrikood 14783566, telefon +372 53004 348 ning e-posti aadress info@bodytherapy.ee. BodyTherapy OÜ andmekaitsespetsialist on Siiri Võlu-Tiganik, e-posti aadress siiri@hansamedical.ee.

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete avaldamine BodyTherapy OÜ-le ehk BodyTherapy taastusravi ja füsioteraapiakeskusele on vabatahtlik, kuid kui klient otsustab andmeid mitte avaldada, siis ei saa klient broneerida ning kasutada BodyTherapy OÜ poolt pakutavaid teenuseid.

BodyTherapy OÜ töötleb järgmisi andmesubjektide isikuandmeid:

– ees- ja perekonnanimi;

– aadress, kontakttelefon ja e-posti aadress;

– (tervise)andmed, mis on vajalikud andmesubjektile (tervishoiu)teenuse osutamiseks ja mille täpne olemus sõltub konkreetsest teenusest;

– andmed seoses (tervishoiu)teenuse osutamisega (teenuse sisu ja osutamise aeg, muud teenuse osutamisega seonduvad andmed, välja arvatud punktis 3 loetletud terviseandmed);

– perearsti saatekirjaga füsioteraapia teenust tarbides ka isikukood ja/või sünniaeg.

BodyTherapy OÜ võib täiendavalt töödelda muid isikuandmeid, mida andmesubjekt meile vabatahtlikult kas teenuse osutamise raames või muul viisil suhtlemisel edastab.

Isikuandmete töötlemise eesmärk 

Isikuandmete töötlemine toimub järgmistel eesmärkidel:

– Kui pöördute BodyTherapy OÜ poole (tervishoiu)teenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid Teile konkreetse (tervishoiu)teenuse osutamiseks ja/või teenuse osutamise ettevalmistamiseks. Sellisel juhul Töötleme Teie isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel Teie tellitud (tervishoiu)teenuse osutamise eesmärgil.

– Analüütika ja kliendirahulolu küsitluste läbiviimine meie teenuste kvaliteedi parandamise ja uute teenuste väljatöötamise eesmärgil. 

– Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, mis tulenevad näiteks tervishoiuteenuse osutamist reguleerivatest õigusaktidest, raamatupidamise seadusest ja maksualastest õigusaktidest. 

– Kliendi päringutele, avaldustele ja muule suhtlusele vastamine. 

– Broneerimissüsteemi ja teiste veebipõhistes süsteemides info haldamine.

– Otseturustus reklaam- ja infomaterjalide saatmise näol meie teenuste ning muude pakkumiste kohta. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslik alus andmesubjekti nõusolek. Andmesubjekt võib oma nõusoleku igal ajal tagasi, et lõpetada vastavate turunduslike materjalide saamine.

– Kui meil on selleks vajadus, võime töödelda isikuandmeid järgimaks meie õigustatud huvi esitada, menetleda või kaitsta õiguslike nõudeid.

Kui olete kokkulepitud aja tühistanud teenuse toimumisele eelneval päeval või teenuse toimumise päeval, võime juba olnud Teie isikuandmeid töödelnud, et teenuseks ette valmistuda.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on õigus:

– tutvuda enda isikuandmetega, mida me töötleme, taotledes isikuandmetele juurdepääsu. Õigusaktidega ettenähtud ulatuses on andmesubjektil õigus isikuandmeid parandada, ajakohastada või muuta;

– isikuandmete kustutamisele, kui meil puudub mis tahes muu õiguslik alus andmesubjekti isikuandmete säilitamiseks;

– vastavalt õigusaktides sätestatud tingimustele esitada vastuväiteid teatud isikuandmete töötlemisele ja nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

– võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul. Palume arvestada, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust;

– õigusaktidega ettenähtud ulatuses taotleda juurdepääsu vastavale õigustatud huvi kaalutlusotsusele, kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on BodyTherapy OÜ õigustatud huvi.

Kui te leiate, et me ei töötle teie isikuandmeid nõuetekohaselt, on teil õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtusse.

Andmete säilitamine

BodyTherapy OÜ säilitab teie isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on vajalik käesolevates privaatsustingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks või kohalduvate õigusaktide kohaselt nõutud.

BodyTherapy OÜ hoiab infosüsteemi logisid 5 aastat, kliendi rahulolu hindamiseks kogutud tagasisidet 5 aastat alates tagasiside saamisest. Raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust. 

Kui teie isikuandmete säilitamine ei ole enam õigusaktide alusel nõutud ega nende säilitamise eesmärgi saavutamiseks vajalik, kustutame me teie isikuandmed jäädavalt või muudame need anonüümseks, kui te ei ole meile andnud vastupidiseid juhiseid ja me ei ole sõlminud kokkulepet andmete pikemaajaliseks säilitamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele

BodyTherapy OÜ teeb endast kõik sõltuva, et hoida andmesubjektide isikuandmed kaitstuna, nõudes töötajatelt ranget turvalisust ja konfidentsiaalsust. BodyTherapy OÜ võib edastada andmesubjektide isikuandmeid kolmandate isikutele järgmistel juhtudel ja viisidel:

– usaldusväärsete teenusepakkujatele, kes osutavad meile või teile teenuseid vastavalt meie juhistele, nt meie kliendisuhtluse haldamiseks kasutatavate IT süsteemide tarnijatele, turunduspartnerile või teistele kolmandast isikust (tervishoiu)teenuse osutajatele. Selliseks kolmandaks allikaks võib olla kliendi seaduslik esindaja, Tervisekassa, Patsiendiportaali infosüsteem, retseptikeskus, või muu tervisega seotud infotehnoloogiline keskkond.

– avalik-õiguslikele asutustele, kui isikuandmete edastamine on vajalik, et täita oma seadusest tulenevaid kohustusi või ennetada või uurida võimalikke süütegusid;

– teistele kolmandatele isikutele, kui see on vajalik, et kaitsta oma vara ja õigusi või kaitsta end õiguslike nõuete vastu.

– perearsti saatekirjaga füsioteraapia teenuse osutamisel edastab BodyTherapy OÜ terviseandmed kehtiva õiguse alusel Patsiendiportaali infosüsteemi, mis asub veebilehel https://id.digilugu.ee ja mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Pärnu mnt 132, 11317 Tallinn). Patsiendiportaaliga seotud küsimuste korral võib klient ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.

– Kliendile teenuse osutamisel võib BodyTherapy OÜ vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu kliendi terviseandmed kehtiva õiguse alusel retseptikeskuse kaudu, mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Pärnu mnt 132, 11317 Tallinn), kui see on vajalik kliendile teenuse osutamiseks. Retseptikeskusega seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.

– Kliendile teenuse osutamisel võime edastada kliendi raviandmeid Tervisekassale (registrikood 74000091, aadress Lastekodu 48, 10113 Tallinn), kui Tervisekassa tasub ravikindlustusvahenditest kliendi raviarve osaliselt või tervikuna. Tervisekassaga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta nendega telefonil +372 669 6630 või e-posti aadressil info@tervisekassa.ee.

– Kehtiva õiguse alusel võib BodyTherapy OÜ olla kohustatud edastama isikuandmeid kohtule või õiguskaitseorganitele vastava organi poolt kehtiva õiguse alusel tehtud määruse alusel või näiteks siis, kui isikuandmete edastamine on kohustuslik kindlustustegevuse seaduse alusel seoses kindlustusandja poolt tehtud päringuga. Kõikidel sellistel juhtudel edastab BodyTherapy OÜ isikuandmeid üksnes siis, kui see on kehtiva õiguse järgi kohustuslik, ja järgides kõiki isikuandmete töötlemisel kohalduvaid põhimõtteid, sh minimaalsuse põhimõtet.

– BodyTherapy OÜ ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

Küpsiste kasutamine

Bodytherapy OÜ kasutab hallatavatel veebilehtedel küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja (browser) isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. 

Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimalik seadmes salvestatud küpsised blokeerida, selleks tuleb muuta veebilehitseja seadmeid. Kuna teatud küpsised on meie poolt hallatavate veebilehtede toimimiseks olulised, võib küpsiste kasutamise piiramine mõjutada veebilehtede funktsionaalsust. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

Turvalisus

BodyTherapy OÜ rakendab isikuandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. Palume siiski arvestada, et kuigi me püüame isikuandmete turvalisust mõistlike meetmetega kaitsta, ei välista ükski süsteem täielikult kõiki võimalikke turvariske.

Andmekaitsetingimuste uuendamine

BodyTherapy OÜ võib aeg-ajalt käesolevaid andmekaitsetingimusi uuendada. Kui me uuendame andmekaitsetingimusi, teavitame teid sellest. Oluliste muudatuste korral teavitame teid ka e-posti teel, mille kaudu te olete meie juurde aja broneerinud või meiega kontakteerunud.

Käesolev versioon kehtib alates 13.11.2023