fbpx

Kaebuste lahendamise kord

BodyTherapy OÜ Kaebuste lahendamise kord


1. SISSEJUHATUS

1.1. Kaebuste lahendamise korra eesmärk on BodyTherapy taastusravi ja füsioteraapiakeskuse (edaspidi keskus) kaebuste ning ettepanekute võimalikult kiire ja kvaliteetne läbivaatamine, analüüsimine ja lahendamine.

1.2. Kaebuste lahendamise kord on kavandatud ja rakendatud klientide rahulolu ja teenuse osutamise kvaliteedi tagamiseks.

1.3. Kaebuste lahendamisel jälgivad töötajad konfidentsiaalsuse nõudeid. 1.4. Kaebused fikseeritakse ja lahendatakse jooksvalt.

2. KAEBUSTE ESITAMINE

2.1. Kaebuse saab esitada telefoni teel numbril +372 5816 3388 või e-kirjaga aadressil info@bodytherapy või maarja@bodytherapy.ee.

2.2. Telefoni teel võib kaebuse esitada eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ja probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist. Telefoni teel kaebuse esitamisele võib järgneda ka kirjalik kaebuse esitamine.

2.3. Suuliselt võib kaebuse esitada otse töötajale eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ja probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist. Suulisele kaebusele võib järgneda ka kirjalik kaebuse esitamine.

2.4. Suulise kaebuse saamisel on töötaja kohustatud andma info kaebuse sisust koheselt edasi keskuse juhatajale kirjalikult.

2.5. Vastatakse ainult mitteanonüümsetele kaebustele.
2.6. Vastatakse üksnes kaebuse esitanud isikule, keda teenindati keskuse poolt. 2.7. Keskuse personalil on õigus kaebusi lahendada enda pädevuse piires.

2.8. Kaebus peab sisaldama kliendi nime ja telefoninumbrit, e-posti aadressi, kaebuse esitamise kuupäeva, teenusel käimise kuupäeva ning kaebuse sisu. Kaebus võib sisaldada ka soovitud lahendit.

3. KAEBUSTE MENETLEMINE

3.1. Keskuse juhataja edastab kaebuse erinevatele osapooltele, keda antud kaebus puudutab ja kogub kokku juhtumit puudutava informatsiooni. Vajadusel võetakse seotud töötajatelt kirjalikud selgitused.

3.2. Kui kaebus puudutab füsioteraapia alaseid küsimusi, annab kirjaliku selgituse teenust läbi viinud füsioterapeut.

3.3. Keskuse juhataja koostab kirjalikule kaebusele vastuse.

4. KAEBUSTELE VASTAMINE

4.1. Kaebusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul kaebuse saamisest. Väga keeruliste situatsioonide puhul võib tähtaega pikendada kuni kahe kuuni.

4.2. Kaebuse lahendamise tulemusest informeeritakse kaebuse esitajat e-kirja teel või kaebaja soovil saadetakse vastus tema poolt esitatud aadressile.

4.3. Kaebustele ei vastata juhul kui:

4.3.1. esitanud isikut ei ole võimalik kindlaks teha;

4.3.2. puuduvad esitanud isiku sideandmed;

4.3.3. esitanud isik on piiratud teovõimega ja talle on kohtu poolt määratud eestkostja ning ettepanek või kaebus on esitatud esindaja eelneva nõusolekuta;

4.3.4. esitanud isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ta ei soovi kirjale vastust; 4.3.5. ettepaneku või kaebuse sisu ei ole loetav või arusaadav;

4.3.6. vastamine nõuab teabe suure mahu tõttu asutuse töökorralduse muutmist, takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist või nõuab põhjendamatult suuri kulutusi.

5. DOKUMENTIDE SÄILITAMINE

5.1. Kaebuste menetlemisel kogutud dokumente säilitatakse lähtuvalt kehtivatest seadustest ning nende säilitamise korraldab keskuse juhataja.

Kaebusi on õigus esitada ka alltoodud ametiasutustele: Terviseamet, e-post: info@terviseamet.ee, telefon: +372 794 3500 ja Tervisekassa info@tervisekassa.ee, telefon: +372 669 6630.